Privacy verklaring

Privacy verklaring

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus

Privacy verklaring

ICE Oosterse Tapijten B.V. met KvK nummer: 11047486 (handelsnaam MARCJANSSEN, ICE, ICE Tapijten), gevestigd aan Ambacht 2 5301 KW te Zaltbommel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

ICE Oosterse Tapijten B.V.

Ambacht 2

5301 KW Zaltbommel

E: info@tapijten.nl

W: www.tapijten.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij respecteren uw privacy en zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe ICE Oosterse Tapijten B.V. met uw persoonsgegevens omgaat.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondrechtslagen:

1. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u de betrokken partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
2. U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • * Het afhandelen van uw betaling
 • * Verzenden van onze nieuwsbrief
 • * U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • * U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • * U de mogelijkheid te bieden een account op www.marcjanssenoutlet.nl aan te maken
 • * Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • * Wij analyseren uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 


Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • * Voor- en achternaam
 • * Adresgegevens
 • * Telefoonnummer
 • * E-mailadres
 • * IP-adres (Google Analytics)
 • * Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.
 • * Locatiegegevens (Google Analytics)
 • * Gegevens over uw activiteiten op onze website (Google Analytics)
 • * Internetbrowser en apparaat type (Google Analytics)Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tapijten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ICE Oosterse Tapijten B.V.) tussen zit. Bewaartermijnen van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig om een correcte dienstverlening uit te voeren. Daarnaast bewaren wij uw persoonsgegevens voor de termijn waarin wij dit relevant achten in het kader van onze dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij ICE Oosterse Tapijten B.V. op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.Delen van persoonsgegevens met derden

ICE Oosterse Tapijten B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij (waar mogelijk) een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ICE Oosterse Tapijten B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken cookies die zo min mogelijk inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt ICE Oosterse Tapijten B.V. geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met uw (persoons)gegevens omgaan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ICE Oosterse Tapijten B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tapijten.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. 

Wij wijzen u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@tapijten.nl

ICE Oosterse Tapijten B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

-              Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

-              Data wordt alleen gestuurd over end-to-end SSL geëncrypteerde verbindingen.

-              De verbinding met onze website is altijd SSL beveiligd zodat niemand kan meekijken met de data die verzonden wordt.

-              Alle medewerkers van ICE Oosterse Tapijten B.V. zijn op de hoogte van ons beveiligingsbeleid.

-              Datalekken moeten direct worden gemeld bij de IT Manager, die deze beoordeelt en, indien nodig, aanmeldt bij het Meldloket Datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Deze privacyverklaring is opgesteld te Waardenburg op 26 april 2018.

VOLG ONS OP:

MARCJANSSEN TAPIJTEN

Sinds 1970 is familiebedrijf
MARCJANSSEN gespecialiseerd in handgemaakte tapijten en vloerkleden.

Ambacht 2
5301 KW Zaltbommel

0418-651990

info@tapijten.nl

OPENINGSTIJDEN